Det er på tide å retenke vår psykologiske resiliens

Kopi av Kopi av Copy of instapost (2).png

Dagens definisjon av resiliens (fra Store norske leksikon)

Resiliens, psykologisk motstandskraft, de faktorer som har sammenheng med at man beholder en psykisk styrke og helse til tross for stress og påkjenninger.

Å være resilient vil si at man er robust. Av individuelle trekk står optimisme, god selvfølelse, sosiale evner og at man er kreativ og har interesser, sentralt. Av kontekstuelle forhold står familiens ressurser, nettverk og støttende forhold i skole og nærmiljø sentralt.

I dag skjer en endring i forståelsen av psykologi

Samfunnets forståelse av hvordan vi som mennesker fungerer psykologisk, er for tiden under en massiv forandring. En årrekke med forskning peker mot at vi mennesker har en naturlig resiliens. Det kommer tydeligere frem av forskning på tap, traumer og menneskelig resiliens. Noe som peker i en mer positiv og fruktbar retning, enn hva den medisinske modellen har gitt rom for frem til i dag.

Når vi i RE:TENKE bruker ordet resiliens, så prater vi om hva som er iboende i mennesket av natur, som er en del av vårt psykologiske system. Dette systemet er ikke personlig, blir ikke påvirket av våre omgivelser eller livssituasjoner. Endring i forståelse av hvordan vi som mennesker fungerer, åpner opp for å retenke betydningen av resiliens.

Vi retenker betydningen av resiliens:

Resiliens er å ikke være bundet av omstendigheter eller fortid 

Hva mener vi egentlig med dette?

Når mennesket avdekker grunnleggende kunnskap, kunnskap som alltid har eksistert, men som ikke tidligere har blitt forstått i stor skala, så skjer et paradigmeskifte, et evolusjonært sprang i vår utvikling. En dypere forståelse av tankens natur og den uatskillelige koblingen til følelse, står i sentrum av dette skiftet.

Det ser ut som om at det vi føler kommer fra våre omstendigheter, andre mennesker, fortid eller fremtid, identitet og personlighet. Det er ikke åpenbart for oss at tanke og følelse er to sider av samme mynt. Derfor er det lett å tro at vi kan ha en følelse uten at tanke er inkludert. Rent praktisk betyr dette at selv om det kan se slik ut og føles som det, så kan ikke omstendigheter, andre mennesker, fortiden eller fremtiden være kilden til vår følelse og oppfatning. Vi er med andre ord ikke bundet av omstendigheter eller fortid.

De 3 Prinsipper Paradigme” er et grunnleggende sprang i forståelsen av menneskets psykologi. En logikk som avdekker tanke-følelse sin uatskillelige natur, noe som kaster nytt lys på dagens forståelse. Det avdekker at resiliens er innebygget i menneskets psykologiske DNA. Dette er i tråd med resultater fra forsking om at resiliens er naturlig. Derfor sier vi at resiliens er medfødt, den er ikke personlig eller av individuelle trekk. Den gjelder alle mennesker, og den er ikke noe vi gjør eller kan oppnå da den er naturlig.

Denne beskrivelsen utfordrer det nåværende perspektivet på resiliens. Det foreslår at alle mennesker kan igjen finne tilbake til sin medfødt resiliens, slik at de enklere kan komme seg gjennom tap, traumer og utfordringer med minimal lidelse. Den er i kontrast mellom det å finne tilbake til sin medfødt resiliens og det å takle påkjenninger med hjelp av sosiale støtter, personlighetstrekk endringer eller mestringsstrategier.

Ny forståelse avdekker iboende resiliens

De siste tiårene har stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager, relatert til stress og press (fra Ungdata-undersøkelsen). Og ut fra dagens definisjon av resiliens, så tilbys hjelp igjennom fokus på omstendigheter (tilrettelegging) og individuelle trekk (opptrening).

Men, om resiliens egentlig er helt naturlig, medfødt og noe vi alle har tilgang til. Så er det å avdekke resiliens det som skal til. Gjennom å oppdage hvilke misforståelser som står i veien for at vi opplever å være resilient. De eneste hindringene for å oppleve resiliens i alle aspekter av livene våre er misforståelsene vi har, om hvordan vi som mennesker fungerer psykologisk.

Her er et eksempel fra IHEART ungdomsprogrammet, som RE:TENKE presenterer for ungdom, på hvordan ny forståelse avdekker resiliens i den neste generasjonen når det kommer til å skulle håndtere eksamenstress. Noe som har en positiv innvirkning på dere psykiske helse. Vi viser dem hvordan følelsen av stress ikke kommer fra eksamen. Eksamen er tester som må gjennomføres. Men, de har ingen makt til å putte en følelse av stress i dem. Følelsen av stress blir skapt gjennom tankens naturlig kraft til å få oss til å føle. Vi må tenke stressfulle tanker, for å føle oss stresset. Heldigvis har vi også evnen til å tenke og tenke på nytt. Vi har tilgang til en utømmelig brønn av tanker. De er med andre ord ikke bundet av deres situasjon. Og når ungdommen innser dette, er de mer fleksible i møte med eksamen og andre hverdagssituasjoner de har opplevd som stressende.